LVIS-tarjouslaskenta- ja määrälaskentapalveluiden sopimusehdot

Tekstissä toimittajalla tarkoitetaan VA Optimate Oy:tä ja tilaajalla kulloinkin palveluita tilannutta asiakasta.

Sopimusehdot
Tällä dokumentilla sovitaan toimittajan tilaajalle tuottamissa palveluissa noudatettavista sopimusehdoista. Sopimusehdoissa mainitsemattomilta osin noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 95. Nämä sopimusehdot pysyvät ensisijaisina voimassa vaikka tilaaja tilauksessaan mainitsisi omia ehtojaan.

Tuotettavat palvelut
- tarjouspyyntövaiheen määrälaskenta ja siihen liittyvät tarjouskyselyt ja selvitykset
- toteutusvaiheen muutoslaskenta
- toteutusvaiheen määrälaskenta budjetin tarkistusta, hankintaa ja tilaustoimintaa tms. varten
- jälkilaskenta
- urakkapohjalaskenta
- jne.

Hinnat, toimitusajat ja mahdolliset viiveet
Normaalisti toimittaja suorittaa palvelunsa hinnastonsa mukaisilla veloitushinnoilla tai erikseen sovittavalla kokonaishinnalla sekä yhteisesti sovittavalla aikataululla. Mikäli tilaukseen liittyvän laskenta-aineiston toimittaminen viivästyy sovitusta tai toimitetut tarkennukset tai lisäkirjeet aiheuttavat toimittajalle ylimääräisiä kustannuksia tai muutoksia alkuperäiseen laskelmaan on toimittaja oikeutettu lisäämään kustannukset veloitukseensa. Jos laskelma keskeytetään tai sitä ei tilaajasta tai rakennuttajaosapuolesta johtuvasta syystä saada valmiiksi sovittuna laskenta-aikana on toimittaja oikeutettu veloittamaan tilaajalta syntyneet laskentakustannukset. Toimittaja ei ole velvollinen korvaamaan tilaajalle laskennan valmistumisen ja määräluettelon toimittamisen viiveestä mahdollisesti aiheutuvia lisäkustannuksia eikä tarjouksen myöhästymisestä mahdollisesti aiheutuvaa tulonmenetystä. Toimittajasta johtuvasta syystä myöhässä toimitetusta laskemasta ei toimittaja ole oikeutettu veloittamaan laskentakustannuksia mikäli viive on johtanut tarjouksen myöhästymiseen sekä myös hylkäykseen.

Laskelmien toimitus
Milloin järjestelmien yhteensopivuuden ansiosta on mahdollista tilaajalle luovutetaan määräluettelot sähköpostitse tiedostona siirrettäväksi tilaajan laskentaohjelmaan. Muissa tapauksissa toimitustapa sovitaan erikseen.

Vastuu laskelmista ja tarjouksesta
Tilaaja on vastuussa toimittajan laskelmien perusteella antamansa lopullisen tarjouksen kattavuudesta, oikeellisuudesta ja riittävyydestä, materiaalihinnoista, työkustannuksista ja -kertoimista, muista työmaa kustannuksista sekä kaikista lopullisen tarjoushinnan määritysvaiheessa tarjoukseen lisättävistä lisistä ja määrälaskelmien ulkopuolisista kustannuksista. Tilaaja on velvollinen tarkastamaan laite-, materiaali- ja alihanki ntatarjouspyyntöjen perusteella syötettyjen päähankintojen oikeellisuuden. Vaikka toimittaja laskentamuistiossaan ilmoittaa pääkohdat kaupallisista muista asiakirjoista kuten urakkaohjelma ja -rajaliite ei se poista tilaajan velvollisuutta niiden läpi käymiseen. Tilaajalla ei ole oikeutta korvausvaatimuksiin kohteen mennessä muille urakoitsijoille eikä ole oikeutettu pidättäytymään maksuvelvollisuudestaan tähän perustuen. Tilaaja on tietoinen asennusalan laskennan normaaleista toleransseista eikä ole oikeutettu vahingonkorvauksiin laskelmien tarkkuuden ollessa niiden sisällä. Massalistat tuotetaan ensisijaisesti tarjoustoimintaa varten eivätkä sellaisenaan ole käytettävissä suoraan tilausten tekemiseen mikäli tällaisesta laskentatarkkuudesta ei ole erikseen sovittu. Toimittajan vastuu tuotetuista laskelmista on 6 kuukautta siitä kun laskelmat on toimitettu tilaajalle ja tämän ajan sisällä on tilaajan esitettävä mahdolliset korvausvaatimuksensa. Tilaaja menettää oikeutensa korvausvaatimukseen, mikäli ei ole viimeistään kolmen kuukauden kuluessa määrälistojen toimituksesta ilmaissut tulevasta korvausvaatimuksesta toimittajalle sekä ryhtynyt toimiin virheen kompensoimiseksi muilla tavoin itsenäisesti tai yhteisesti toimittajan kanssa.

Laite-, materiaali- ja alihankintatarjouspyyntöjen lähettäminen ja hinnoittelu
Toimittaja huolehtii tarjouspyyntöjen lähettämisestä alihankkijoille ja laitetoimittajille, mutta tarjouksessa käytettävistä lopullisista laite-, materiaali- ja alihankinta valinnoista sekä vertailuista ja hinnoista päättää ja huolehtii tilaaja, mikäli asiasta ei ole muuta sovittu.

Salassapitovelvollisuus ja oikeudet laskelmiin
Tilaajan on käsiteltävä toimittajalta saamiaan tietoja toimintatavoista ja menetelmistä luottamuksellisesti. Toimittaja noudattaa toiminnassaan ehdotonta salassapitovelvollisuutta eri osapuolilta saamiensa tietojen suhteen. Tämä koskee ehdottomana myös rakennuttajatahoilta saamiaan mahdollisia urakoitsijatietoja. Toimittaja käsittelee tilaaja- ja laskentatilannetietoja luottamuksellisesti, mutta saa ilmoittaa tiedusteltaessa tai omissa tiedotuskanavissaan laskennassaan olevista kohteista ja laskelmien valmiustilanteesta mikäli tilaajan kanssa yksinoikeudesta ei ole kohdekohtaisesti erikseen sovittu. Asiakkaan tilatessa palveluita yksinoikeudella toimittaja ilmoittaa mahdollisesti saman kohteen laskentapalvelua tiedustelevalle seuraavalle asiakkaalle asiasta selkokielisesti antamatta kuitenkaan ensimmäisen tilaajan tietoja. Toimittaja ei vastaa mahdollisten laite-, materiaali- ja alihankinta tarjouspyyntöjen kautta levinneistä tiedoista. Tuotetut määräluettelot, massalistat jne ovat toimittajan omaisuutta jotka ovat myytävissä myös muille asiakkaille, mikäli yksinoikeudesta ei ole erikseen kohdekohtaisesti sovittu. Tilaajalla ei ole oikeutta luovuttaa toimittajan tuottamaa aineistoa kolmannelle osapuolelle ilman toimittajan suostumusta. Sopimusrikkeeksi katsottavasta määrätietojen eteenpäin luovuttamisesta aiheutuvasta tulonmenetyksestä tilaaja on velvollinen korvaamaan toimittajalle vahingonkorvauksena 5.000 Euroa.

Laskenta-aineiston toimitus ja aineiston liitemäärän tarkastaminen
Tilaaja vastaa täydellisen laskenta-aineiston sekä kaikkien tarkennusten ja jälkitoimitusten toimittamisesta mahdollisimman pikaisesti. Toimittaja vastaa liiteluetteloiden läpikäynnistä ja tarkastaa että kaikki liitteet ovat sisältyneet toimitukseen. Mikäli kopiota tarvitaan lisää toimittaja hoitaa A3 ja sitä pienempien dokumenttien lisäkopiot. Suuremmat kopiot sekä mahdolliset isot sarjat pienempiä kopiota tilataan kopiolaitokselta tilaajan kustannuksella.

Aineistojen säilytys
Toimittaja säilyttää laskenta-aineiston vähintään kunnes urakoitsijavalinta on tehty. Sovittaessa toimittaja voi säilyttää aineistoa myös projektin alkuvaiheen yli. Useamman tilaajan tilatessa laskelmat oikeus toimittajan käyttämiin laskenta-aineistoihin on urakan voittaneella asiakkaalla. Poikkeustapauksissa jolloin tilaaja edellyttää suunnitelma-aineiston palauttamisesta sovitaan menettelystä erikseen.

Vakuutukset
Toimittaja huolehtii että sillä on voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus.

Riitaisuuksien ratkaisu
Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

VA Optimate Oy
Vistantie 19, 21530 PAIMIO
Y-tunnus 2564145-3